ผู้บุกเบิกนวัตกรรมการศึกษา

ที่โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ เด็กๆ ทุกคนคือผู้นำเราต้องการสร้างความใฝ่รู้ให้เด็ก รักการค้นคว้า การคิดหาเหตุผล อย่างถูกต้องโดยนำความสนใจของเด็กๆ แต่ละคนมาสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบโดยวิธีธรรมชาติและสนุกสนาน เพื่อปลูกฝังแนวทาง ที่ถูกต้องสู่ความเป็นเอกบุคคลในแนวทางต่างๆ ซึ่งมีอยู่ในตัวเด็กแต่ละคน เด็กๆ ที่โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ มิใช่เพียง แค่มาเรียน แต่เป็นการมารู้จักความสนใจของตนเอง และแลกเปลี่ยนความคิด เพื่อเป็นการเริ่มต้นค้นหาตัวตนของตนเอง เพื่อนำไปสู่ความเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมในอนาคต

การเรียนการสอน
โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ มุ่งเน้นที่จะยึดเด็กเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของการเรียนการสอน (Child Center) โดยมีปรัชญาของ เรกจิโอ เอมีเลีย (Reggio Emilia) ป็นหลักสำคัญในการมองเด็กอย่างเข้าใจ และเป็นหลักในการ...
ผู้นำนวัตกรรมการศึกษา
ความมุ่งมั่นตลอด 20 ปีของโรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์และความมุ่งมั่นจากผู้บริหารทำให้โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้เป็นทั้งโรงเรียน
© Copyright 2011 by All Rights Reserved www.maneerut.com | Site Map