อัลบั้มรูปภาพส่วนประกอบ+ประเภทของรถเมล์

 

เด็กๆ ได้สนุกกับกิจกรรมต่างๆ มากมายผ่านการทำงานเป็นทีม เป็นคู่ เพื่อเรียนรู้การวางแผน การแก้ปัญหาร่วมกัน เด็กๆ ได้เรียนรู้การหาข้อมูลในแบบต่างๆ เช่น การสอบถามจากบุคคลใกล้ตัว หรือลงไปปฏิบัติจริงด้วยตนเอง เด็กๆ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายมากขึ้น และกล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ค่ะ

ครูแนน