อัลบั้มรูปภาพกิจกรรมต่างๆ ในสัปดาห์

 

ในแต่ละสัปดาห์ เด็กๆ เรียนรู้การบริหารร่างกายให้แข็งแรง ก่อนจะเข้ากิจกรรมกลุ่มใหญ่ จากนั้น เด็กๆ ฝึกสมาธิ การฟังคำสั่งในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เด็กๆ มีทักษะการฟัง การเป็นผู้นำ-ผู้ตามที่ดี เด็กๆ ฟังนิทานเพื่อนำไปสู่การบูรณาการให้ครบทุกด้าน ร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจ สติปัญญา  คุณครูจะสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม จากนิทานทุกครั้ง เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ มีคุณธรรม อ่อนโยนต่อเพื่อนค่ะ

ครูใจ