อัลบั้มรูปภาพนิทานเรื่อง “ถ้วยฟูรักครอบครัว”

เด็กๆ บอกความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว รู้จักปฏิบัติตัวเชื่อฟังพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ ปลูกฝังให้เด็กๆ สร้างนิสัยดี เป็นเด็กดี มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณค่ะ

ครูน้ำผึ้ง