อัลบั้มรูปภาพอวัยวะและหน้าที่,ที่อยู่อาศัยของปลา

คุณครูและเด็กๆ ได้ร่วมกันเรียนรู้ถึงอวัยวะต่างๆ ของปลาทั้งอวัยวะภายในและภายนอก ผ่านการสังเกต สัมผัส จากปลาของจริงและได้เปรียบเทียบกับอวัยวะของคนว่ามีเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรบ้าง และได้เรียนรู้ถึงที่อยู่อาศัยของปลาว่าควรมีลักษณะอย่างไรบ้าง

ครูบาส