อัลบั้มรูปภาพกิจกรรมปฐมนิเทศและนำเสนอโครงงาน

เด็กๆ ทุกคนได้ฝึกแนะนำชื่อตนเองและเรียนรู้ สำรวจบริเวณโรงเรียน การเข้าห้องสมุดและเรียนรู้การเล่นสนาม หลังจากนั้นเด็กๆ ก็ได้ฝึกการอยู่ร่วมกันและเคลื่อนไหวตามคำสั่งในห้องเรียน แล้วเด็กๆ จึงนำเสนอโครงงานที่ตนเองอยากเรียนรู้หน้าชั้นเรียนเป็นรายบุคคลค่ะ

ครูบรร