หลักสูตรเนอสเซอรี่

“ใช้กิจกรรมสนุกสนาน สร้างความสุข ส่งเสริมพัฒนาการ ท่ามกลางความเอาใจใส่”

สิ่งสำคัญที่มณีรัตน์เนอสเซอร์รี่มีให้กับเด็กวัย 1 ปี 8 เดือน จนถึง 3 ปีนั้น คือความรักและความเอาใจใส่อย่างสูงสุดเปรียบเสมือนบ้านที่สองของเด็กๆ นอกจากนี้มณีรัตน์เนอเซอร์รี่ยังใช้วิธีการที่หลากหลายในการกระตุ้นพัฒนาการ ของเด็กให้ครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย สังคม อารมณ์-จิตใจ และ สติปัญญา

ด้านร่างกาย

เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่หลากหลาย ทำให้มีร่างกายที่แข็งแรง เคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องแคล่ว มีการทรงตัวที่ดี สามารถบังคับอวัยวะส่วนต่างๆ ให้มีความสัมพันธ์กันได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ ยังมีกล้ามเนื้อมัดเล็กที่แข็งแรง สามารถบังคับนิ้วต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีในการขีดเขียนและการทำงานศิลปะอีกด้วย

หลักสูตรเนอสเซอรี่ หลักสูตรเนอสเซอรี่ หลักสูตรเนอสเซอรี่

ด้านสังคม

คุณครูจะฝึกเด็กๆ ให้รู้จักการช่วยเหลือตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการใส่เสื้อผ้า หรือการทานอาหาร เด็กๆ เรียนรู้ที่จะเคารพและปฏิบัติตามข้อตกลง และกฎระเบียบของสังคม เด็กๆ จะรู้จักการแสดงบทบาทของผู้นำและผู้ตาม ในเวลาอันเหมาะสม และที่สำคัญที่สุด เด็กๆ ได้เรียนรู้วิธีการเข้าสังคม รู้จักที่จะเล่นกับเพื่อนใหม่ๆ รู้จักการแบ่งปันเสียสละให้กับผู้อื่น และรู้จักการรอคอย

หลักสูตรเนอสเซอรี่ หลักสูตรเนอสเซอรี่ หลักสูตรเนอสเซอรี่

ด้านอารมณ์-จิตใจ

เด็กๆ มีสุขภาพจิตที่ดี มีความมั่นคงทางอารมณ์ เพราะได้รับความรัก ความอบอุ่นและความเอาใจใส่จากคุณครู คุณครูจะสนับสนุนให้เด็กมีความกล้าแสดงออก ชื่นชมในความสามารถของเขา และให้โอกาสได้แสดงความสามารถและความปรารถนาของตนเอง ทำให้เด็กๆ มีความมั่นใจและรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง

หลักสูตรเนอสเซอรี่ หลักสูตรเนอสเซอรี่ หลักสูตรเนอสเซอรี่ หลักสูตรเนอสเซอรี่ หลักสูตรเนอสเซอรี่

ด้านสติปัญญา

เด็กๆ จะได้ทำกิจกรรมกลุ่มใหญ่ที่อาจจะเป็นการเล่านิทาน การเรียกชื่อ การรู้จักสัญลักษณ์ สี วัน จำนวนต่างๆ โดยมีคุณครูเป็นผู้นำกิจกรรม และกิจกรรมกลุ่มเล็กที่จะส่งเสริมสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวา อย่างเช่นการทำงานศิลปะ การระบายสีสัญลักษณ์ พยัญชนะ หรือตัวเลขต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษา คณิตศาสตร์ และเชาวน์ปัญญา

หลักสูตรเนอสเซอรี่ หลักสูตรเนอสเซอรี่ หลักสูตรเนอสเซอรี่

กิจวัตรประจำวัน

กิจกรรมในแต่ละวันของเนอสเซอร์รี่นั้นจัดขึ้นเพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน แต่ละกิจกรรมจะแฝงไว้ ซึ่ง วัตถุประสงค์ ในการพัฒนาด้านต่างๆ ที่แตกต่างกันไป เรามองว่าช่วงวัยนี้เป็นวัยที่มีค่าที่สุดของชีวิต เป็นวัยที่เซลล์สมองจำนวนมากรอรับการกระตุ้นเพื่อให้เซลล์สมองเจริญเติบโต และขยายขอบข่ายการรับรู้ต่อไป การกระตุ้นพัฒนาการเด็กในวัยนี้จะได้ผลมากกว่าในวัยอื่นมากมาย ดังนั้นเด็กๆ จึงน่าจะได้รับการกระตุ้นพัฒนาการทางสมอง ร่างกาย ภาษา การเข้าสังคม และอารมณ์ โดยบุคลากรที่มีความรู้ และประสบการณ์ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มีสื่อและแหล่งเรียนรู้มากมาย เพื่อให้เด็กๆ ได้มีความสุขในการเรียนรู้

8.30 – 9.10 ในช่วงเช้าเด็กๆ ได้ออกกำลังกายบริหารประกอบเพลงน่ารักๆ หลังเคารพธงชาติ ได้วิ่งเล่นในสนามเด็กเล่นที่มีเครื่องเล่นนานาชนิด หรือบนสนามหญ้าในสวนร่มรื่น

 

 

9.10 – 9.50 ได้ทำกิจกรรมรวมกลุ่มกับเพื่อนๆ อันได้แก่ การฟังนิทาน การดูการเชิดหุ่น การทำกิจกรรม Music & Movement โดยคุณครูผู้ดูแลจะสอดแทรกเรื่องคุณธรรมหรือความรู้ เช่น สี จำนวน รูปทรง และให้เด็กๆ มีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น ให้เด็กๆ คิดและถามคำถาม ตอบคำถาม ทำท่าทางประกอบการฟัง

 

 

9.50 – 10.50 เด็กๆ จะได้ทำกิจกรรมที่ได้จับต้องสัมผัสและลงมือปฏิบัติเป็นรายบุคคล เพื่อให้กล้ามเนื้อมือ แข็งแรง ส่งเสริมด้านความคิด เช่น การละเลงสี การพิมพ์ภาพ การปั้น การทดลองง่ายๆ การเล่นบล็อค การเล่นดนตรี การเล่นแต่งตัว บทบาทสมมุติ

 

 

11.00 – 11.30 ช่วงกลางวัน เด็กๆ จะได้ฝึกการรับประทานอาหาร ฝึกดูแลตนเอง เช่น การเข้าห้องน้ำ แปรงฟัน หรือเปลี่ยนเสื้อผ้า

11.30 – 13.30 ช่วงเวลานี้ เด็กๆ จะได้นอนหลับพักผ่อน โดยมีคุณครูดูแลอย่างใกล้ชิด

13.30 – 14.15 เด็กๆ ตื่นนอน แต่งตัว รับประทานอาหารว่าง และเตรียมตัวกลับบ้าน

นอกจากนี้ทุกๆ หนึ่งวันของสัปดาห์เด็กๆ จะได้รับการดูแลสุขภาพ จากพยาบาลประจำโรงเรียน และทุกวันพุธเด็กๆ จะได้ร่วมกิจกรรม Sensory Integration (การประมวลผลข้อมูลความรู้สึกของสมอง) เป็นการออกกำลังกายที่จะส่งเสริมและกระตุ้นการประสานสัมพันธ์ของเซลล์สมอง ทุกๆ กิจกรรมจะถูกบันทึกและเก็บเป็น Portfolio ประจำตัวเด็กตลอดไป

© Copyright 2011 by All Rights Reserved www.maneerut.com | Site Map