กิจกรรมในหลักสูตร

การเรียนการสอนในแต่ละห้องเรียนของอนุบาลมณีรัตน์นั้น จะเรียนเป็นโครงงานตามความต้องการและความสนใจของเด็ก โดยจะมีคุณครู เป็นผู้ช่วยกระตุ้น ส่งเสริม และที่สำคัญ เชื่อมโยงโครงงานที่เด็กๆ สนใจ ให้เข้ากับหลักสูตรกระทรวง

 

ครูจะต้อง ส่งเสริมให้เด็กถ่ายทอดและบันทึกความคิด ความรู้สึก ผ่านสื่อต่างๆ มากมายนอกเหนือไปจากภาษาซึ่งเป็นทักษะที่เด็กในวัยนี้ยังไม่สามารถใช้ได้ อย่างสมบูรณ์แบบ การใช้ศิลปะและดนตรีจึงเป็นสื่อที่เหมาะกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

การจัดห้องเรียน คุณครูจะจัดสภาพแวดล้อมให้เข้ากับโครงการที่เด็กๆ สนใจอยู่ และจัดมุมต่างๆ เช่น มุมวิทยาศาสตร์ มุมนิทาน มุมบทบาทสมมติ ฯลฯ ในห้องเพื่อให้เด็กๆ ได้ฝึกทักษะต่างๆ ที่หลากหลาย พัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวา โดยที่เด็กจะเป็นผู้เลือกเข้ากิจกรรมต่างๆ ให้ครบถ้วนในแต่ละวันตามอิสระ

 

การเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) เป็น องค์ประกอบสำคัญสำหรับการการเรียนการสอนในแนวคิดเรกจิโอ เอมีเลีย เพราะนอกจากจะทำให้เด็กมีความต้องการที่จะเรียนรู้ ยังทำให้เด็กๆ รู้จักวิธีการคิดและกระบวนการในการหาความรู้


 

ในการทำโครงการเด็กจะได้เรียนรู้กระบวนการในการหาความรู้จากการลงมือปฏิบัติ จริง ทั้งกิจกรรมในและนอกห้องเรียน การเรียนรู้นั้นจะต้องควบคู่กับความสุข ความสนใจ ความต้องการและความเหมาะสมของเด็ก ซึ่งจากแนวความคิดนี้เราจึงได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านโครงการที่เกิด จากความต้องการและความสนใจของเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กได้คิดวางแผน ตัดสินใจ ร่วมมือกันค้นคว้า ทดลอง และทำกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง ทั้งกิจกรรมรายบุคคล กลุ่มย่อยในห้อง และที่นักเรียนทั้งห้องทำร่วมกัน

กิจกรรมอาจมีทั้ง การหาข้อมูล การวางแผนงาน สนทนา อภิปราย บทบาทสมมุติ ทัศนศึกษา เชิญวิทยากร สังเกต ทดลอง ฯลฯ โดยในทุกกิจกรรมนั้น ครูมีการจดบันทึกการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ทำให้สามารถติดตามผลพัฒนาการและศักยภาพด้านต่างๆ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็ก ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่าง เป็นธรรมชาติ เราจึงจัดการเรียนภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา อยู่ในหลักสูตรของเด็กชั้นอนุบาล 1 – อนุบาล 3 โดยเด็กๆ จะได้เรียนภาษาอังกฤษอาทิตย์ละ 2 คาบ ซึ่งเป็นหลักสูตรของ Fun Language ที่สร้างขึ้นสำหรับเด็กในชั้นปฐมวัยโดยเฉพาะ

หลักสูตรภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษานี้มีวัตถุประสงค์ให้เด็กๆ คุ้น เคยกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา สนุกและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีความมั่นใจในการใช้ภาษา และที่สำคัญสามารถออกเสียงด้วยสำเนียงที่ถูกต้อง (phonics) เรียนรู้คำศัพท์ และ วิธีการใช้คำศัพท์ได้หลากหลาย

หลักสูตร Fun Language ที่ใช้ในโรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาสำหรับเด็กระดับอนุบาล ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 โดยเฉพาะ โดยเน้นการฟัง และ การพูด เพื่อให้สามารถสื่อสารได้ มีแผนการเรียนการสอนที่ชัดเจน โดยกำหนดวัตถุประสงค์การสอนและกิจกรรมประกอบการสอนทุกบทเรียน ซึ่งผู้ปกครองจะได้รับ Course Information ที่บอกหัวข้อในการเรียนของแต่ละคาบ เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ทีมผู้สอนเป็นชาวต่างชาติผู้เป็นเจ้าของภาษา และผู้ช่วยสอนชาวไทย วุฒิปริญญาตรี มีใจรักเด็ก เข้าใจพัฒนาการของเด็กแต่ละวัย และได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Fun Language เป็นอย่างดี และที่สำคัญ หลักสูตรนี้มีการประเมินผลอย่างมีมาตราฐาน โดยผู้ปกครองและทางโรงเรียนจะได้รับรายงานพัฒนาการในห้องเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งประเมินทั้งผลการเรียนรู้ ความสนใจ และพฤติกรรมในห้องเรียน เหมือนกับการประเมินในชั้นเรียนทั่วไปและทุกๆ ปลายปีการศึกษา ทางโรงเรียนจะมอบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นการยืนยันว่าเด็กๆ ได้ผ่านหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษมาแล้ว

สำหรับในชั้นอนุบาล 3 นั้น ทางโรงเรียนจัดทำห้องเรียน Intensive English ขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมเด็กๆ ที่จะไปเข้าเรียนต่อในหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือ หลักสองภาษา (Bilingual) ในชั้นประถม โดยห้องเรียน Intensive English นี้ จะได้เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นเป็น 3 คาบต่อสัปดาห์

คอมพิวเตอร์

โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยี ที่มีผลต่อชีวิตของเด็กๆ ในอนาคต จึงจัดให้มีการสอนคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัยเข้าในหลักสูตรสำหรับอนุบาล 2 และ อนุบาล 3 หลักสูตรคอมพิวเตอร์นี้ ถูกออกแบบมาสำหรับเด็กในวัยอนุบาลโดยเฉพาะ โดยมุ่งหวังให้เด็กๆ มีประสบการณ์ที่ดีกับคอมพิวเตอร์ และความสามารถในการเรียนรู้เทคโนโลยี เพื่อรองรับชีวิตในอนาคต

การออกแบบหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ยึดหลัก 8 มาตรฐานในการเรียนรุ้ของเด็กๆ ตั้งแต่เรื่องของ ภาษา คณิตศาตร์ วิทยาศาสตร์ ดนตรีและศิลปะ การแก้ปัญหา การใช้คีย์บอร์ด การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ การเรียนรู้โดยสัมผัสจริง

สำหรับโปรแกรมที่ถูกสร้างมาสำหรับเด็กอนุบาลนั้น จะส่งเสริมทักษะเด็กๆ 4 ด้าน ได้แก่

  • หน่วยต่างๆ – เด็กๆ จะได้เล่นเกมที่ทบทวนบทเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวกับ ตัวเรา ครอบครัว ธรรมชาติ วันสำคัญ โรงเรียน ฯลฯ ซึ่งสอดคล้องกับ 4 สาระของกระทรวงศึกษาธิการ
  • โปรแกรมทบทวนความรู้ ซึ่งอาจจะเป็นด้าน เชาวน์ ภาษา คณิตศาสตร์ โดยเน้นให้ตรงกับหลักสูตรของโรงเรียน
  • โปรแกรมสร้างสรรค์ เช่นการทำ presentation การระบายสี วาดภาพต่างๆ เพื่อส่งเสริมจินตนาการของเด็กๆ
  • โปรแกรมพัฒนาความคิด เป็นโปรแกรมที่จำลองเด็กๆ เข้าสู่สถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นการแก้ไขปัญหา ควบคู่กับการเรียนรู้สิ่งรอบตัว

สิ่งที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้ ทำความรู้จักกับ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ทั้ง 5 ชิ้น ฝึกการใช้เมาส์ ลาก คลิก ดับเบิลคลิก เรียนรู้ปุ่มสำคัญบนคีย์บอร์ด และการใช้งาน ฝึกทักษะต่างๆ จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4 โปรแกรม ต่อภาคการศึกษา


รวมรูปภาพกิจกรรม

กิจกรรมในห้องเรียน และกิจกรรมในวันสำคัญ

ทางโรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรม ประเพณี และขนบธรรมเนียมต่างๆ ที่ต้องรักษาสืบต่อไป โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เพื่อให้เด็กๆ ได้ซึมซับประเพณีของวันสำคัญต่างๆ รวมทั้งเป็นการสนับสนุนให้เด็กๆ ได้รู้จักแสดงออก และมีความสุขสนุกสนานกับกิจกรรมที่จัดขึ้น

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรูปน่ารักๆ ในอัลบั้มค่ะ

© Copyright 2011 by All Rights Reserved www.maneerut.com | Site Map